Liczba odwiedzin strony: 17464 Osób na stronie: 1
 

Syndyk Masy Upadłości

 
Dziennik Ustaw 2005 Nr 32 poz. 282 - Minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą w zakresie łowiectw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą w zakresie łowiectwa (Dz. U. z dnia 22 lutego 2005 r.) Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z umów, o których mowa w art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, zwanej dalej "ustawą", wynosi 4 % rocznego przychodu z tytułu wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, uzyskanego w roku obrotowym poprzedzającym rok wystawienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie mniej jednak niż równowartość w złotych:   1)   20.000 euro - dla przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne obejmujące polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polowania za granicą;   2)   15.000 euro - dla przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne obejmujące wyłącznie polowania za granicą;   3)   10.000 euro - dla przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne obejmujące wyłącznie polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. W przypadku przedsiębiorców przedstawiających gwarancję bankową lub ubezpieczeniową wspólnie z innymi przedsiębiorcami, przez roczny przychód z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej rozumie się sumę ich rocznych przychodów, uzyskanych przez każdego z tych przedsiębiorców z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy. 3. Jeżeli wystawienie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nastąpiło w roku...
Monitor Polski 1999 Nr 11 poz. 150 - Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. (M.P. z dnia 31 marca 1999 r.) Art. 1.  W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 1998 r. Nr 44, poz. 618) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 31: a)  w ust. 2: -    w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem, -    dodaje się pkt 7 w brzmieniu: "7)  zawierać oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej lub o stopniu i powodach niezgodności z tym prawem albo oświadczenie, że przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.", b)  skreśla się ust. 2a, c)  dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: "7.  Marszałek Sejmu, po otrzymaniu projektu ustawy, z wyjątkiem projektów wnoszonych przez Radę Ministrów, przed skierowaniem projektu do pierwszego czytania zarządza sporządzenie przez ekspertów Kancelarii Sejmu opinii w sprawie zgodności wniesionego projektu z prawem Unii Europejskiej. 8.   W przypadku gdy opinia, o której mowa w ust. 7, wskazuje na niezgodność projektu z prawem Unii Europejskiej, Marszałek Sejmu kieruje projekt do Komisji Integracji Europejskiej celem wyrażenia przez nią opinii. Opinię Komisji Marszałek Sejmu przekazuje wnioskodawcy.";   2)   w art. 32 w ust. 1 wyrazy "i uchwał" zastępuje się wyrazami ", uchwał i opinii Komisji, o których mowa w art. 31 ust. 8,";   3)   w art. 33 w ust. 3b skreśla się wyrazy ", 2a";   4)   w art. 39 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: "3a.   W sprawach dotyczących zgodności przepisów rozpatrywanych projektów ustaw z prawem Unii Europejskiej zasięganie opinii Komitetu Integracji Europejskiej jest obowiązkowe. Termin przedstawienia opinii przez Komitet określa komisja.";   5)   w art. 40: a)  w ust. 1 na końcu dodaje się...
KRS 0000307255 - BAUGRAF SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
BAUGRAF SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-05-30 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
OŁTASZYŃSKA 78/6 53-034 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
613-153-79-85 20740804 0000307255
KRS 0000307254 - "INTER-MIX" WŁODARCZYK SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"INTER-MIX" WŁODARCZYK SP. J. SP. J. 2008-06-05 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SEMPOŁOWSKIEJ 20 61-415 POZNAŃ POZNAŃ-WILDA M. POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
608-007-57-23 300862896 0000307254
KRS 0000307253 - K.M.A. SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
K.M.A. SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-06-02 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MOKOTOWSKA 4/6/105 00-641 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
701-012-72-08 141426876 0000307253
KRS 0000307252 - QUADRATURE POLAND SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
QUADRATURE POLAND SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-06-03 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WŁOCŁAWSKA 167 87-100 TORUŃ M. TORUŃ M. TORUŃ KUJAWSKO-POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
701-013-10-61 141451740 0000307252
KRS 0000307251 - POLISH SPECIALISTS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
POLISH SPECIALISTS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-06-12 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
TRZY LIPY 3 80-170 GDAŃSK M. GDAŃSK M. GDAŃSK POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000307251
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone syndyk Inowrocław HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Syndyk Masy Upadłości
radca prawny kujawsko-pomorskienotariusz kujawsko-pomorskiekomornik kujawsko-pomorskiekancelaria prawna kujawsko-pomorskiedoradztwo prawne kujawsko-pomorskiedoradca podatkowy kujawsko-pomorskieprawnikReklama